drwxr-xr-x  2 edrx edrx 4096 Jun 21 01:13 ./
drwxr-xr-x 290 edrx edrx 36864 Jun 21 01:15 ../
-rw-r--r--  1 edrx edrx 8253 Feb 21 2020 Tcl-pt.n
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 1627 Feb 21 2020 attachgdb*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2245 Jun 21 01:13 attachgdb.html
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx  589 Feb 21 2020 dednames*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1338 Mar 2 2022 drag2022.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2427 Jun 21 01:13 drag2022.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2097 Mar 2 2022 dragTs.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 3615 Jun 21 01:13 dragTs.tcl.html
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 1795 Feb 21 2020 fix-eheaders*
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 1323 Feb 21 2020 font2bdf*
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 1012 Feb 21 2020 geometry.tcl*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2286 Jun 21 01:13 geometry.tcl.html
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 1915 Feb 21 2020 httpwiki*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 3908 Feb 21 2020 httpwiki-old
-rw-r--r--  1 edrx edrx  617 Feb 21 2020 inc.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1219 Jun 21 01:13 inc.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx  756 Feb 25 2023 list-edit.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1950 Jun 21 01:13 list-edit.tcl.html
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx  502 Feb 21 2020 lstoindexhtml*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1204 Jun 21 01:13 lstoindexhtml.html
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 3204 Feb 21 2020 piano.tcl*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 4010 Jun 21 01:13 piano.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1643 Sep 9 2021 placer.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2994 Jun 21 01:13 placer.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx  776 Nov 2 2021 resizer.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1989 Jun 21 01:13 resizer.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx 1534 Mar 17 2023 scrollingcanvas.tcl
-rw-r--r--  1 edrx edrx 2907 Jun 21 01:13 scrollingcanvas.tcl.html
-rw-r--r--  1 edrx edrx 8377 Feb 21 2020 tcl.ttp
-rwxr-xr-x  1 edrx edrx 2901 Feb 21 2020 tclmagick-patch.sh*
-rw-r--r--  1 edrx edrx 4430 Jun 21 01:13 tclmagick-patch.sh.html